Otváranie a zatváranie Aquaclip
Zatvárací systém Aquaclip bol testovaný podľa British Standards Institution a získal ocenenie "Millennium Product" od Design Council. Zaisťuje puzdru vzduchotesnosť, 100% vodotesnosť najmenej do hĺbky 5 metrov (ak je uvedené na obale, aj viac), naviac ochráni pred prachom.
Aby bolo puzdro správne utesnené, musia byť všetky páčky zaklapnuté v predpísanej polohe. Vždy sa ubezpečte, že čeluste do seba správne zapadajú a neostalo medzi nimi ani zrnko piesku alebo iná nečistota, čo by mohlo spôsobiť stratu vodotesnosti. Všetky páčky musia byť vždy zaklapnuté nadoraz.

Bublinkový test
Pred každým použitím Vášho puzdra sa presvedčte, či je v perfektnom stave, dobre zatvorené a vodotesné. Vložte dovnútra bezcenný predmet, puzdro riadne uzavrite a ponorte do nádoby s vodou. Puzdro stlačte primeranou silou a pod vodou obráťte. V blízkosti páčok a záhybov môže uniknúť niekoľko bubliniek, čo je v poriadku. Pokiaľ sa však objaví prúd bubliniek, puzdro je pravdepodobne chybné.

Upozornenie
Materiál, z ktorého je puzdro vyrobené, je veľmi odolný a silný, nie však nezničiteľný. Môže dôjsť k jeho poškodeniu ostrými predmetmi, nevhodným uskladnením alebo hrubým zaobchádzaním. Ak má predmet, ktorý vkladáte do puzdra, ostré hrany, prelepte ich. Puzdro má dvojročnú záruku, ktorá sa vzťahuje len na výrobné chyby alebo chyby materiálu. Šetrným používaním však dosiahnete dlhú životnosť tohto výrobku. Ubezpečte sa, či pružné držiaky, ktoré držia puzdro v upínacích čelustiach, sú dobre zasunuté. V opačnom prípade ich opatrne zatlačte do pôvodnej polohy. Ak si nie ste istý správnym uložením, kontaktujte svojho predajcu alebo dovozcu.

Starostlivosť o Váš Aquapac
Pred každým použitím skontrolujte stav puzdra, či nie je viditeľné poškodené - pokiaľ budete puzdro používať vo vode, použite vždy bublinkový test.

Pred otvorením dôkladne odstráňte vodu z čelustí a páčiek, aby nemohla vniknúť do puzdra.

Puzdro umyte v mydlovej vode a následne opláchnite prúdom čistej vody, najmä po užívaní v chlórovej alebo slanej vode a po kontakte s opalovacími prípravkami. Nepoužívajte žiadne chemické rozpúšťadlá, alkohol či iné podobné prípravky.

Za horúceho počasia
Nikdy nenechávajte puzdro na priamom slnku. Materiál puzdra je síce odolný voči UV žiareniu (čo znamená, že nedôjde k zmene farby ani k poškodeniu plastikových dielov následkom slnečného žiarenia), no puzdro túto istú ochranu pred slnkom či horúčavou nedokáže zaistit pre vložené predmety. Ak dôjde k oroseniu vnútra púzdra, použite pre vysušenie vrecko s kremičitým gelom (silicagel).

Nie do horúcej vody
Okolo teploty +40 stupňov dochádza k mäknutiu puzdra. Pri ponorení do veľmi horúcej vody môže dôjst k narušeniu vodotesnosti puzdra. Buďte opatrní pri užívaní puzdra v pare (napr. v saune či horúcich kúpeloch).

V chlade
Všetky AQUAPAC puzdra sú bezproblémové do teploty -25 stupňov. V mraze však materiál može stuhnúť.

Trojročná globálna záruka výrobcu Aquapac International Limited (AIL) zaručuje, že tento produkt bude pri dodržaní uvedených inštrukcií bez chýb, týkajúcich sa použitého materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu nákupu.

"AIL" nenesie zodpovednosť ani záruku, pokiaľ test či prehliadka puzdra odhalí chybu alebo zlyhanie produktu, sposobené nesprávnym používaním, nehodou, nedbanlivosťou alebo používaním puzdra v rozpore s návodom "AIL". Dovozca ani predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie obsahu puzdra vzniknuté nevhodným používaním, pri nehode, nedbalosťou alebo nedodžiavaním inštrukcií uvedených v návode na použitie.

Ak "AIL" uzná, že produkt je chybný v súlade s uvedenými záručnými podmienkami, uhradí náklady potrebné k zaslaniu produktu do "AIL", a tak isto náklady na zaslanie produktu naspäť.

Táto globálna záruka sa vzťahuje na produkt zakúpený u autorizovaného predajcu kdekoľvek na svete. Táto záruka je naviac poskytovaná nad rámec záručných podmienok platných vo Vašej krajine a neznižuje miestne zákonné úpravy.
HOME
© qvota 2009